Vi utbildar dig som arbetsgivare och din arbetsplats! Mentorskap erbjuder en kostnadsfri utbildning där vi tillsammans med dig som arbetsgivare vill ge människor en chans i livet och i ett samhälle där alla får plats! Vi vänder oss till arbetsgivare i privat, offentlig och ideell sektor.

Tillsammans kan vi bidra till samhällets sociala utveckling, människors välmående och företagets/organisationens utveckling och lönsamhet. Visst vill väl även du vara med?

Utbildningen ger dig som arbetsgivare:

 • Stärkt arbetsgivarvarumärke.
 • Förhöjd kompetens bland medarbetare och personal.
 • Möjlighet till nätverkande för erfarenhetsutbyte mellan dig och andra arbetsgivare, arbetsplatser och dess medarbetare.
 • Möjlighet till nätverkande för stärkt samverkan mellan dig, Samordningsförbunden och dess parter baserat på tillit, långsiktighet och hållbarhet.
 • Konkret kunskap och övning när det gäller kommunikation och bemötande.
 • Information och kunskap kring funktionsnedsättningar, anpassningar i arbete, lönestöd mm.
 • Redskap för hur ni arbetar med mentorskap och vilka framgångsfaktorer som är viktiga.

Att bli mentor innebär att du öppnar upp din arbetsplats för personer som av olika anledningar befinner sig utanför arbetsmarknaden och som behöver extra stöttning för att närma sig den. Till stöd har du och dina medarbetare/blivande mentorer; utbildningen, information, nätverk och stöttning i hur du kan förena social hållbarhet med affärsnytta. Forskning visar just på vikten av ett långsiktigt och hållbart stöd i arbetet, också kopplat till ett mer effektivt sätt att tillvarata mänskliga resurser i företaget. Alltså de erfarenheter, kunskaper och synsätt personerna besitter. Mentorskapsutbildningen bygger på vetenskaplig grund. 

Alla skulle ha en mentor! Inte minst de som vi riktar vår uppmärksamhet emot; människor med funktionsnedsättning eller människor som av andra orsaker, begränsas i sina möjligheter att inta arbetsmarknaden. Många företag uttrycker att de vill öppna upp och ta emot de här personerna, men de vet inte hur!

En färsk studie - Bristande tillit och liten förståelse - av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av personer i ett långvarigt utanförskap både bekräftar att Mentorskapsutbildningen behövs och ger oss svar för fortsatt utveckling av hur vi kan organisera vårt stöd gentemot dig som arbetsgivare.

Med Mentorskapsutbildningen sprider vi kunskap om hur situationen kan se ut för de personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden eller riskerar att hamna utanför och hur arbetsplatsen kan samarbeta med Samordningsförbunden eller någon av våra parter för att öka inkluderingen och minska glappet på arbetsmarknaden.

Vad händer sedan?

Vad vinner jag som arbetsgivare på att utbilda mina medarbetare till mentorer?

 • Mentorerna, det vill säga medarbetarna växer i sin roll - såväl i yrkeslivet som på det mer personliga planet.
 • Ökad förståelse för vad mångfald på arbetsplatsen ger. Du och de blivande mentorerna medarbetarna får ökad förståelse av värdet att spegla din kund och det samhälle vi lever i. Vem vet, det skulle rent av kunna ge dig en helt ny kundgrupp?
 • Organisationen får en ökad och tydligare struktur kring CSR frågor i och med mentorskapsprojektet.

Vad vinner personer som redan står utanför eller riskerar att stå utanför arbetsmarknaden?

 • Personerna får en chans att komma in i ett sammanhang och bli en del av en tillvaro.
 • Stärkt tilltro till egen förmåga.
 • Ökade förutsättningar till självförsörjning.
 • Ökat välmående! Och vet du att det fina är att oftast påverkar hela personens familj positivt.

Vad vill vi förmedla med mentorskapet?

 • Mentorskap ökar våra möjligheter att utöver meriter och utbildning, lära känna och upptäcka färdigheter och styrkor som vi på ett smart sätt kan förvalta och använda på rätt ställen i företaget/organisationen. På så sätt tar vi tillvara på de mänskliga resurser vi har i vår närhet och kan till och med förena social hållbarhet med affärsnytta.
 • Vi ökar arbetsgivares kunskap och förmåga att möta den enskildes behov och ge plats på arbetsmarknaden.
 • Mentorskap är ett normkritiskt projekt och hjälper till med att utmana er i synen på vem "som kan" och "inte kan" arbeta.
 • Vi ökar tillgängligheten och mångfalden bland arbetsgivare i privat, offentlig och ideell sektor, samt bidrar till att uppnå den så nödvändigt strukturella förändring hela samhället behöver genomgå.
"Personal/företaget växer med rollen som mentor. Har fått en mer stolt hållning till mentorskapet. Vi gör skillnad!"