Mats Forsberg, Vd och statistiker, på Statisticon börjar sin dragning med att befolkningsundersökningar i kommunal verksamhet kopplat till samhällsekonomi och socioekonomiska förhållanden ofta tycks bekräfta vad vi redan visste. Men Mats menar att vi ska akta oss för att ta saker för givet, speciellt komplexa statistiska samband.

Dragningen visar ett polariserat Göteborg (2017) där det mellan geografiska områden råder stora skillnader i livsvillkor och hälsa. Analysen visar omfattningen av och sammansättningen av offentlig försörjning inom kommunen. Den bygger på nio socioekonomiska variabler såsom ohälsotal, förvärvsarbetande, förvärvsinkomst, utbildningsnivå, utomeuropeiskt födda, andel öppet arbetslösa samt andel unga och äldre.

Grimmered, Fiskebäck och Billdal är några av de områden med högsta medianinkomsterna och lägst arbetslöshet. Tätt följt av områden i norra Göteborg och skärgården. Centrala områden som Masthugget, Lorensberg och Olivedal uppvisar högst utbildningsnivå och lägst antal barnfamiljer i Göteborg. Troligt så bor här en betydande del personer knutna till universitet/högskola. I den stora mittenfåran som till antalet är den största gruppen av Göteborgs invånare ligger tex Majorna, Kallebäck, Skogome mfl – områden som ligger runt de centrala delarna. Här är andelen barnfamiljer relativt lågt och ohälsotalet och arbetslöshet högre. Näst på tur är den minsta gruppen sett till antalet invånare. Det är områden samlade kring E6/E45 som tex Angered, Backa och Ängås med högst ohälsotal av alla och med låga inkomster och låg utbildningsnivå. De allra mest socioekonomiskt utsatta är de nordöstra delarna och kring Hisingsleden som tex Bergsjön och Biskopsgården med lägst förvärvsgrad, utbildningsnivå, många barnfamiljer och hög andel försörjningsstödstagare.

Förvånade? Det visste väl i princip varenda Göteborgare! 

Inte sällan bygger den upplevda vetskapen på hörsägen och fördomar snarare än fakta fortsätter Mats. Ju komplexare situationer, är dessutom verklig samsyn kring fakta svårt att uppnå.

”Alla sitter med sina egna bilder och tar för givet att alla har samma bild. Vilket oftast inte alls stämmer”.

En bättre samsyn kring av fakta möjliggör en gemensam bild av nuläget där insatser bättre kan följas upp och utvärderas

Som åhörare blev jag upprymd av det faktum att vi var och en av oss där inne som lyssnar till samma föredrag, antagligen har lika många olika idéer för hur, för vem och på vilket sätt våra insatser gör störst nytta. I första anblicken är statistiken just den förenkling Mats antyder, den kanske bekräftar just det vi trodde. Men tittar vi tillsammans efter lite mer noggrant kan vi använda just de nio variablerna som ett mätverktyg över tid. Människor har inte rötter, de har fötter som Edna Eriksson (föreläsare i mångfald och likabehandling) så briljant säger. Flyttar vi inom Göteborg och över stadsdelsgränser? varför och när då? Hur ser inflyttning kontra utflyttning ut? 2017 kostade alla typer utav offentlig försörjning Göteborg 6,3 miljarder!

På Mats dragning den 5 mars satt jag på en fullsatt kunskapsdialog i Arbetsförmedlingens lokaler. Nu har försiktighetsåtgärderna stramats åt på grund av Covid 19. Folkhälsomyndigheten uppmanar; håll dig hemma! Men människor utan hem? Folkhälsomyndigheten uppmanar: undvik varsel med stöd av vårt räddningspaket! Men människor som sedan länge saknar arbete?

Med så stora samhälleliga förändringar och självutnämnda experter och informatörer som Covid 19 fört med sig blir det tydligt att statistik är en färskvara och att vi i vår samsyn på verkligheten behöver fräschas upp av fakta emellanåt.

Klusteranalysen över Göteborg är ett underlag för Finsam Göteborgs fortsatta arbete kring samverkan och med att stötta individer att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete/studier.

Vi kan gissa på att sviterna efter Covid 19 kommer drabba oss alla på ett eller annat sätt. Betänk då att människor med reda små marginaler eller inga marginaler alls kommer drabbas skoningslöst. I Finsam Göteborgs arbete med redan utsatta, kan vi troligt räkna med fler eller än mer utsatta.

Det arbetet kräver handling men också samsyn – som vi kan få genom fakta.

Vill du grotta ner dig mer befolkningsstatistik?
Besök: https://studios.statisticon.se/finsam/