FAKTA

Mentorskapsprogrammet är ett agilt projekt

Ständigt vill vi utvecklas och vara lyhörda arbetsgivares och behov av stöttning och information. Vi står samtidigt stadigt i kunskapen kring personer i behov av extra stöttning ifråga om att närma sig arbetsmarknaden. Likaså om samverkan och hur offentliga organisationer bedrivs.

Forskning visar att Mentorskapsutbildningen behövs och ger oss svar för hur vi kan fortsätta att utveckla vårt arbete - hos Samordningsförbunden och våra parter. På uppdrag av Mentorskapsprojektet (Samordningsförbunden) har en studie om arbetsgivarnas behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap publicerats. I ”Bristande tillit och liten förståelse” ges arbetsgivare utrymme att i djupintervjuer beskriva vilket stöd och vilka förutsättningar som krävs för att kunna ta emot och stötta individer som av olika anledningar länge stått utanför arbetsmarknaden.

Vi tror att social hållbarhet går att förena med affärsnytta om man gör det på riktigt! Med ett i företaget integrerat hållbarhetsarbete kan du både bringa ekonomiska och mänskliga vinster, för den enskilde individen men också för arbetsgruppen i stort. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har vi heller inte råd att vara exkluderande. Enligt beräkningar i rapporten ”Utanförskapets pris” (Skandia) kostar utanförskap samhället mellan 10–15 miljoner kr/person och år.

Genom Mentorskap, ett praktisk och känslomässigt stöd, vill vi verka för ett inkluderande förhållningssätt på arbetsmarknaden. Forskning visar just på vikten av ett känslomässigt och långsiktigt stöd i arbete. Alla skulle ha en mentor! Inte minst dem som vi riktar vår uppmärksamhet emot; dem med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Grupper vars möjligheter att inta arbetsmarknaden är starkt begränsade.

Här hittar du länkar till fler rapporter och forskning. Även intressanta länkar till stöd för dig som arbetsgivare som har satsat på eller vill satsa på social hållbarhet.

Arbetsgivarstöd

Forskning

Stöd och praktiska råd till dig som arbetsgivare

Lagrum och riktlinjer

1 Lacey, K., 1999, Making Mentoring Happen, Business & Professional Publishing, Sydney.
2 Alred, G., Garvey, B. & Smith., R. The Mentoring Pocketbook, Management Pocketbooks, Alresford.
3 Murray, M., 2001, Beyond the Myths and Magic of Mentoring. Josey-Bass, San Francisco)

Visste du att barnens chans till egenförsörjning senare i livet ökar om föräldern/föräldrarna i hushållet har möjlighet till egenförsörjning?
FORSKNING

Känslomässigt och långsiktigt stöd i arbete

Länk, tjänstedesign.

Sedan projektets start

”Öppenhet inför att jobba med funktionsnedsatta”

Det finns en bred strävan efter ökad mångfald vad gäller personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Det skriver medlemmarna i juryn för Visa vägen-priset, ett pris instiftat av Samhall, på DN Debatt. Enligt en ny Novusundersökning är sju av tio svenskar öppna för att arbeta med någon som har en funktionsnedsättning, skriver debattörerna. Bland kvinnor och högutbildade är siffrorna högre.

”Vi kräver nu krafttag, från såväl rikspolitiken som kommuner och landsting, för att bidra till ett nytt och mer omfattande upplysningsarbete om de positiva krafter och möjligheter som inkludering medför.”