Yey!  274 Mentorer sedan starten 2014

..men på bilden ser vi de 32 utbildningsdeltagare som kom den 7 november (2019)!  Mentorer –  stärkta i att på ett bra sätt kunna välkomna, introducera och vägleda individer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden.

Tex kom ytterligare personal från Rusta – en sann ambassadör för Mentorskap och social hållbarhet och som utbildat stora delar av sin personalstyrka i två butiker i Göteborg. Likaså Systembolaget som tidigare gått, kom från andra butiker – bland annat inkluderingsansvarig – en ny roll i butik för att främja bättre arbetssätt kring breddad rekrytering och stöttning i arbete. Hur det arbetet utformas framåt är vi nyfikna på att höra mer om! Med oss hade vi också personal från Chalmers serviceavdelning, Bostadsbolaget, Fontänhuset Göteborg, Svenska Kyrkan, A Society med flera. Alla med olika ingångar och viktiga erfarenheter av handledarskap och av individer som behöver extra stöttning för att kunna närma sig arbetsmarknaden.  TACK, för att ni bidrog och fortsatt kommer att bidra till ett bättre samhälle där alla får plats!

Vad tog utbildningsdeltagarna med sig från kursen?

Övergripande – fick utbildningsdeltagarna med sig en positiv känsla i arbetet som Mentor och vikten av arbetet med inkludering och bemötande.

Konkret – uppskattades det Mentorskompendium som delades ut på utbildningen – en guide med stödmaterial, verktyg och tips som kan användas rent praktiskt i det dagliga och fortsatta arbetet som Mentor ute på arbetsplatsen! Den berör steg för steg; introduktion – överenskommelser – genomförande med ledord som tydlighet, syfte, krav, förväntningar och målsättning. Visst finns det vissa generella framgångsfaktorer för ett gott Mentorskap men framför allt; VEM är det du ska vägleda och välkomna in på er arbetsplats? Kan hen själv ha svar på hur hen bäst lär sig och kommer in i arbetskulturen? At skapa förtroende, vara nyfiken och bidra till positiva erfarenheter av arbete tillhör de viktigaste aspekterna i vårt Mentorskap!

Att dela erfarenheter med varandra! – pipointades som särskilt viktigt. Hur har andra företag och verksamheter arbetat och agerat? Vilka utmaningar respektive vinster har erfarits på de enskilda företaget när det gäller att ta emot individer med funktionsvariationer eller i fråga om språkpraktik?

Vi tar med oss att vi till nästa utbildningstillfälle skapar än mer utrymme för att dela erfarenheter, mingla och nätverka.

Mentorsnätverk!

Vi påannonserade också ett kommande Mentorsnätverk (2020) och intresset verkade stort -kul! Vi kommer alltså att bjuda in de Mentorer tidigare gått utbildningen och genom nätverk, samverkan och delade erfarenheter ska vi vässa våra kunskaper kring en kort föreläsning och fika! Har du tips om något ämne som rör inkludering och Mentorskap som du vill veta mer om? Någon särskild du vill ska berätta mer om sitt *sociala hållbarhetsarbete? Maila projektledare annica.frank@vastra.goteborg.se. Än så länge är formerna för Mentorsnätverket i sin linda, vi återkommer med mer info!

*Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att bidra till utvecklingen av välfärden på ett hållbart sätt för en jämlik hälsa och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter.

Social hållbarhet är ett väldigt vida begrepp. Det kan vara så mycket och det är kontextbundet. Det kan vara olika förebyggande insatser för barn- och unga, att ha ett proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen eller att vi låter alla få tillhöra och tillföra i arbetslivet där vi tillvaratar kompetens och berikas oavsett ursprung, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet, ålder etc.

 “Hållbar utveckling är sådan utveckling som tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.” – Bruntlandrapporten- vår gemensamma framtid.

Allt fler ser nu de utmaningar vi står inför:
• Behov av ökad inkludering på arbetsmarknaden.
• Förebyggande och hanterande verktyg för ohälsa.
• Samverkande insatser för att minska det utanförskap som stora delar av befolkningen lever i.

Vill du vara med och bidra! Bli Mentor du också.