Mentorskap är ett utbildningsprojekt framtaget av Finsam Göteborg och Samordningsförbundet Insjöriket som finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 11 kommuner (Mölndal, Härryda, Partille, Lerum och Alingsås + Göteborg) och Västra Götalandsregionen.

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) är en lag som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i lokala samordningsförbund.

I samordningsförbunden möter vi dagligen människor som av någon anledning befinner sig utanför arbetsmarknaden. I samarbete med dig som arbetsgivare och mentor vill vi skapa en mer hållbar arbetsmarknad. Ni breddar er rekryteringsbas och vi bidrar med engagemang, stöd och kunskap. Att fler personer kommer ut i arbete med mindre offentlig försörjning som effekt gör, att vi tillsammans skapar vinster för samhället såväl ekonomiskt som socialt. 

Att vara behövd, ha ett sammanhang och få bidra till samhället är ett grundläggande behov. Vi kan utbilda er personal och finnas med som stöd till dig som arbetsgivare och till personen som vill in på arbetsmarknaden.

Utbildningsledare och projektledare i Mentorskapsprogrammet har olika utbildningsbakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Det är det tvärprofessionella och samverkan som gör samordningsförbundens personal tillgängliga gentemot de som behöver oss! Beteendevetare, hälsovetare, socionomer, psykologer, arbetsterapeuter – alla med kunskap om arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Utbildningsledare

Annica Frank

Projektledare Mentorskap

Socionom med kunskap om hur socialt arbete bedrivs och offentliga organisationer fungerar. Har de senaste tio åren på olika sätt arbetat med människor i behov stöd att närma sig ett arbete eller studier. Särskilt med betoning på vikten av samverkan och ett normkritiskt förhållningssätt. Med Mentorskapsutbildningen önskar jag öka kunskapen och stärka samarbeten. På olika nivåer, mellan offentliga stödfunktioner och arbetsgivare men framförallt mellan människor - för att få en ökad inkludering i vårt samhälle.

Samordningsförbundet Göteborg
Järnbrotts prästväg 2, Västra Frölunda

Telefon: 0728-567 504
E-post: annica.frank@socialsydvast.goteborg.se

 

Johan Östlund

Johan Östlund

Utbildningsledare Mentorskap, Samverkanskoordinator Samordningsförbundet Insjöriket

Har arbetat med samverkan i cirka tio år - framförallt med unga vuxna i utanförskap från skola och arbetsliv. De senaste åren har jag jobbat med arbetslivsrehabilitering inom Samordningsförbund i samverkan med myndigheter, kommunala verksamheter, vårdinstanser o.s.v. Jag har alltid arbetat med individer i någon form av socialt utanförskap. Jag bidrar med mina erfarenheter från tillfällen där individer lyckas återgå till arbete/studier och en förståelse för utmaningarna. Mentorskap  ska underlätta för arbetsgivare att vilja/våga ta mot individer som av olika anledningar står utanför arbetslivet. Förhoppningsvis ökar vi tillsammans medvetenheten om psykisk ohälsa och funktionsvariationer.

Samordningsförbundet Insjöriket
Brogatan 16, 43130 Mölndal

Telefon: 0702-145 116
E-post: johan.ostlund@harryda.se

Susanne Bertilsson

Utbildningsledare fördjupningsdel Mentorskap, Psykolog

Jag arbetar som psykolog med yrkesinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen sedan 2010. Arbetet innebär främst att utreda en individs arbetsförutsättningar genom ett stödjande och vägledande förhållningssätt och att bidra till att utveckla individens kunskap om sina förutsättningar samt att stärka motivation och orientering mot arbete och/eller studier. Arbetet innehåller även riktade insatser till arbetsgivare. Tidigare har jag varit verksam inom företagshälsovården där jag främst arbetade med förebyggande insatser, krisstöd, handledning, behandling och utbildning. Jag brinner för att kunna göra skillnad för de människor som jag möter i mitt arbete. Med Mentorskap önskar jag medverka till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar för såväl individ som arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen |
Järnvågsgatan 3, vån 1

E-post: susanne.bertilsson@arbetsformedlingen.se

Roya Havtash

Återkommande gästföreläsare för Mentorskap, Samverkanskoordinator och integrationssamordnare

Arbetar dagligen med arbetslivsinriktade rehabiliteringar och etablering av utlandsfödda individer på arbetsmarknaden. Jag har mångårig erfarenhet av att jobba med människor i svåra och utsatta situationer. Jag brinner för en inkluderande arbetsmarknad oavsett kön, etnicitet eller funktionsvariationer.

Med mentorskapsutbildning kan vi tillsammans sträva efter ett mera socialt hållbar samhälle.

Samordningsförbundet Insjöriket - Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås
Brogatan 16, 431 30 Mölndal

Telefon: 0730-790786
E-post: Roya.havtash@molndal.se

Marie Brederfält

Utbildningsledare fördjupningsdel Mentorskap, arbetsförmedlare inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Utbildad beteendevetare och har jobbat med arbetslivsinriktad rehabilitering på olika sätt i snart 20 år. Har stor erfarenhet av att motivera, utreda, följa upp och utveckla arbetsförmågan hos personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingen Frölunda
Topasgatan 1, Västra Frölunda

Telefon: 010-487 12 42
E-post:
marie.brederfalt@arbetsformedlingen.se

 

Mona Martinsson Bergström

Utbildningsledare fördjupningsdel Mentorskap, Leg Arbetsterapeut

Arbetat på Arbetsförmedlingen sedan 2004. Har sedan examen år 1979 arbetat med människor som har haft olika somatiska, psykiska kognitiva och sociala hinder och begåvningshinder Har stor kunskap om hur dessa funktionsnedsättningar på olika sätt kan påverka en aktivitets/-arbetsförmåga och likaså hur arbetsmiljön kan påverka arbetsförmågan. Brinner just för arbetslivsinriktad rehabilitering där nyckeln är att ha ett gott samarbete med arbetssökande och arbetsgivaren tillsammans. Det ska vara positivt både för arbetssökande och arbetsgivare, för att få en bra och hållbar lösning!

Arbetsförmedlingen | Rehabilitering till arbete
Gamlestadsvägen 4, Göteborg

E-post: mona.martinsson-bergstrom@arbetsformedlingen.se

Anna-Lena Pernbert

Utbildningsledare fördjupningsdel Mentorskap, Leg Arbetsterapeut

I mitt tidigare arbetsliv har jag arbetat inom strokerehabilitering, rehabilitering av vuxna med förvärvade hjärnskador samt inom kommunpsykiatri.

Jag har arbetat på Arbetsförmedlingen sedan 2010, med att klargöra människors arbetsförutsättningar och att medverka till att anpassningar möjliggör delaktighet i arbetslivet. I mitt arbete är jag ofta ute på arbetsplatser och träffar arbetsgivare, något som är mycket intressant och givande.

Arbetsförmedlingen | Rehabilitering till arbete
Järnvågsgatan 3, Göteborg

E-post: anna-lena.pernbert@arbetsformedlingen.se