SOCIAL HÅLLBARHET

Hållbarhet – mer än miljö!

Vi tror på allas lika värde. Vi tror på inkludering och öppenhet. Med gemensamma krafter behöver offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor hjälpas åt. Då snackar vi hållbarhet på riktigt! Social hållbarhet ÄR att som arbetsgivare satsa på Mentorskap! Genom vår utbildning kan vi tillsammans med er ta ett helhetsgrepp för att ge människor en chans i livet och forma ett samhälle där alla får plats.

Känner du till att det finns tre dimensioner av hållbar utveckling? Det handlar om sociala- ekologiska och ekonomiska aspekter.  Länge har vi fokuserat på den ekologiska hållbarheten, genom åtgärder avseende t.ex. luft, land- och vattenkvalitet.  Produktion av varor och tjänster får inte lov att kompromissa med ekosystemets bärförmåga. Naturen måste alltså hinna återskapa uttagna resurser.

Vart vi däremot inte riktat vårt fokus särskilt mycket mot är de sociala aspekterna. Där behöver vi alltså bli bättre. Det ena kan inte utesluta det andra utan måste ses som likvärdiga fokusområden. Allt fler ser nu de utmaningar vi står inför:

  • Behov av ökad inkludering på arbetsmarknaden.
  • Förebyggande och hanterande verktyg för ohälsa.
  • Samverkande insatser för att minska det utanförskap som stora delar av befolkningen lever i.

"Hållbar utveckling är sådan utveckling som tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov."  - Bruntlandrapporten-, Vår gemensamma framtid att:

Genom Agenda 2030 (the 2030 Agenda for Sustainable Development) har världens ledare förbundit sig och oss till 17 globala mål. De går ut på att vi alla skall hjälpas åt att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Vad gäller näringslivet med alla dess företag och organisationer kan Mentorskapsprojektet vara ett fantastiskt sätt för er att hjälpa till att bidra till att målsättningen med Agenda 2030 uppnås och  själva vinna på det.

Genom lagstadgad hållbarhetsrapportering (2016) behöver de större svenska bolagen redovisa hur de arbetar med mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Det vill säga, vi nödgas att alla höja vår kompetens kring och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Bakom de globala målen, lagar och föreskrifter står varje människas ansvar att förändra. Det är upp till politiken och storbolagen, och även mindre organisationer, hela vägen ner på individnivå! 

Varför? Inte minst för att göra något gott, men även för att du faktiskt stärker ditt varumärke. Genom att spegla alla samhällets olikheter genom mångfald i organisationen kommer du knyta ett starkare band till dina kunder. Du kommer att vara som din kund! Det kommer att berika din organisation och på så sätt bli ett starkare arbetsgivarvarumärke bland annat.

För oss symboliserar mångfald inte i huvudsak vare sig etnicitet, ålder eller kön - utan just personligheter, kompetenser och erfarenheter. Vi är länken mellan den som på egen hand har svårt att närma sig arbetsmarknaden och arbetsgivaren. Vi menar att företag och organisationer har allt att vinna på och berikas av en breddad rekrytering. Fördomar och okunskap gör att personer med funktionsnedsättningar inte har samma tillgång till arbetsmarknaden. 

Genom Mentorskapsutbildningen kan din organisation sluta upp bakom Agenda 2030 och bidra till positiv samhällsutveckling genom ert socialt engagemang.