UTVÄRDERING

Mentorskapsutbildningen 2017

Genom webbenkäter sökte vi svar på om 2017 års mentorer tycker att Mentorskapsutbildningen gjort någon skillnad på deras arbetsplatser. Svaren speglar i mångt och mycket tidigare utvärdering som gjorts. Över hälften har svarat på enkäterna. Av dessa svarar samtliga att de kan rekommendera utbildningen till andra. Det har givit dem fler verktyg och kunskap ifråga om att ta emot individer i behov av stöd på sin arbetsplats. Det har också givit dem större förståelse om och mer kunskap om psykisk ohälsa och kognitiva funktionsnedsättningar. Några önskar mer stöd i form av Samordningsförbundens och myndigheternas närvaro, stöttning och samverkan under tiden som en individ tex arbetstränar eller praktiserar hos dem.

Nedan kan ni ta del av några utvärderingssvar från deltagare:

Har du tagit med dig något från mentorskapsutbildningen som du sedan använt dig av på arbetsplatsen?

Nu förstår jag vilka utmaningar det kan innebära att stå utanför arbetsmarknaden utifrån funktionsvariationer. Jag jobbar nu med att minska glappet och från arbetgivarhåll se möjligheterna istället för svårigheterna.

Större förståelse för olika typer av funkitionsvariationer.

Strategier för att anpassa efter olika deltagares funktionshinder

Värdet av att se olikheter, att man kan finna en styrka i att vi alla har brister men att vi därigenom även skapar ett större behov att vi behöver varandra.

Har mentorskapsutbildningen varit till hjälp på er arbetsplats? (I befintlig arbetsgrupp eller i arbetet med att ta emot individer som står långt från arbetsmarknaden)

Vi var flera som gick och fick då en samsyn.

Våra anställda fick svar på frågor och har vuxit i sin roll som handledare.

Ökad förståelse och ambition att anställa.

Även i verksamheten i sig har man fått ett nytt tänk. Hur man kan anpassa arbetet för att få det att funkera för någon med en funktionvariation.

Utbildningen gav väldigt bra perspektiv att se saker på och tips och ideér att ha i vardagen på arbetet MEN vi har inte tagit emot en person som står långt ifrån arbetsmarknaden än men vi får en om 2 veckor och då är ert material bra att ha!

Tänker du annorlunda ifråga om hälsa, hållbarhet och inkludering efter att du gått utbildningen?

Ja en större förståelse av hur många det är som står utanför arbetsmarknaden och det växande problemet med ohälsa och sjukskrivning. Det har skapat ett extra fokus på att vilja satsa mer på arbetsmiljön. Men det är även en förståelse för att det inte enbart handlar om arbetsgivarens ansvar då stress ofta även kommer utanför arbetet. Detta är minst ett lika stort ansvar från individen själv att ta ett eget ansvar för sin hälsa men att ge dem den möjligheten.

Kan du rekommendera mentorskapsutbildningen till andra? (i så fall vika)

Verkligen; alla som på något sätt kan koma eller kommer att komma i kontakt med människor som av olika själ har särskilda behov.

Alla företag som är intresserade av att ta emot människor med särskilda behov i sin verksamhet borde gå mentorskapsutbildningen.

För alla som vill vidga synen på medarbetare.

Till hela Sverige.

Skulle vilja att alla företag fick insyn I arbetet för att så manga som möjligt kan öppna upp sina arbetsplatser.

Alla!

"En öppenhet mot att våga ta emot personer med funktionsvariationer. Känslan av positivitet mot att ge företaget ett annat värde. Det skulle kännas som en ära för företaget att ge en medmänniska en chans där andra sagt nej. Känns som om företaget bidrar till ett bättre samhälle.” (HR SK Licenssvets AB)
UTVÄRDERING

Mentorskapsutbildningen 2015-2016

Samtliga deltagare rekommenderar utbildningen till andra.

Delar av de arbetsgivare som har gått utbildningen, har en tid efter avslutad utbildning, följts upp av medarbetare i Mentorskap. Dessa uppföljningar visar framför allt på fyra väsentliga faktorer för att lyckas inkludera fler i arbetslivet.

Dessa faktorer är:

• Utbildningen har gett en ökad förståelse för individers olika bakgrund och vilka utmaningar de står inför.

• Utbildningen gav viktiga erfarenhetsutbyten så väl med andra arbetsgivare som med de i offentlig sektor som arbetar med att stödja dessa individer.

• Det finns en törst på ytterligare kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser.

• Det finns en också törst på mer kontakt med Samordningsförbunden och våra parter.

Nedan kan ni ta del av deltagares erfarenheter vid utbildningstillfällena:

Personal/företaget växer med rollen som mentor. Har fått en mer stolt hållning till ”mentorskapet”.

Vi gör skillnad!

Att ta med arbetsgivare och coach som talar om konkreta exempel. Bra att lyfta både ”sunshine stories” och exempel på fall som inte fungerar, och hur man kan komma vidare.

Väl avvägt. Nyttigt att träffa andra arbetsgivare och få ta del av deras erfarenhet och problematik.

Den här utbildningen ge mig väldigt positiva känslor, nu förstår jag mer vad viktig jag är för företaget, vad stort ansvar jag har och vad mycket jag gör för dem människor att dem ska känna sig bra och uppskattat för andra.

Alla som inte har tålamod och inte förstår riktigt varför man tar in praktikanter borde gå på en sån utbildning och på den sätt skapa de mer förstående, tålamod mot andra.

Väldigt intressanta dagar med mycket ny information och saker som tål att upprepas. Intressant att höra olika erfarenheter!

Förutom att utbildningen var intressant och bra så har jag fått nya viktiga arbetsgivarkontakter.

Mycket nyttigt och man känner att man gör en viktig insats som företag att hjälpa dessa individer att utvecklas.

Jag tycker att jag fått mycket kunskap som ger mig möjlighet att ta emot nästa person på ett bättre sätt. Vet också mer om vad jag kan förvänta mig för stöd.

Mycket bra tycker jag, fokus på människan och dess styrkor och svagheter.

Bra att för mig som arbetsgivare att få inblick i coachsidan.

Sagt av deltagare om utbildningens kursledare:

Positiva, bjöd på sig själva, öppnade upp för diskussioner, ett öppet klimat.

Bra framställt och bra balans mellan föreläsning och diskussion.

Duktiga och kunniga i sitt område.

Tyckte att de var lyhörda och lät deltagarna diskutera mycket med varandra.

God tillgänglighet att kommunicera med kursledarna.

Har haft två väldigt trevlig och tankeväckande dagar, bra kunskapsutbyte och ett fantastiskt engagemang från kursledarna.

Alla tre är superduktiga på att se ALLA, återkoppla t.ex. det du sa-man känner sig delaktig - mycket skickligt av er.